Adatkezelési tájékoztató

A Roar Biztosítási és Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38. IV. em.; cégjegyzékszám: 01-09-881585; adószám: 13953362-4-41; a továbbiakban: ”ROAR” vagy „Társaságunk”), mint adatkezelő, és mint a II.1-2. pontok szerinti adatkezelések tekintetében adatfeldolgozó, az alábbiak szerint kezeli, dolgozza fel az ügyfél adatokat:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen tájékoztató az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke szerinti tájékoztatónak minősül. Ennek megfelelően célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a ROAR által végzett adatkezelésekről és adatfeldolgozásokról, illetve ezek részleteiről, továbbá az őket megillető jogokról.

A jelen tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyes ágazati jogszabályok adatvédelmi rendelkezései irányadóak.

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Ezen felül személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, betekintés,közlése továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő megbízásából személyes adatokat dolgoz fel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Címzett:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

A jelen tájékoztató szempontjából ügyfélnek minősül

 • biztosításközvetítéssel összefüggésben a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá az is, aki a biztosító számára szerződési ajánlatot tesz;
 • egyéb termék szerződésközvetítés során a szerződő fél, jogosult, kedvezményezett;
 • aki a személyes adatait a ROAR részére üzletszerzési, marketing és/vagy HR céllal önkéntesen megadta, vagy akinek adatát a ROAR az érintett adatátadásra is kiterjedő hozzájárulására jogosult harmadik személytől adatkezelésre megszerezte

(a továbbiakban együttesen: „Ügyfél”).

A ROAR elérhetőségei:

Az Ügyfél által megadott adatok helyességéért minden esetben az Ügyfél tartozik felelősséggel.A fentiek szerint erre jogosult harmadik személy általa ROAR-nak továbbított adatok helyességéért, valamint az ilyen adatok átadásának jogszerűségéért a harmadik személy tartozik felelősséggel. A nem valós, hibás, vagy hiányos adatközlés (együttesen: téves adatközlés) korlátozhatja, akadályozhatja az adatkezelés céljaival összefüggő hatékony kapcsolattartást, információközlést.A ROAR a részére megadott adatok helyességével, hiányosságával összefüggésben mindennemű felelősséget kizár.

II. EGYES ADATKEZELÉSEK

1. Biztosításközvetítési tevékenység

A ROAR függő közvetítőként biztosításközvetítési tevékenységet végez a Generali Biztosító Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; cégjegyzékszám: 01-10-041305; adószáma: 10308024-4-44; a továbbiakban: „GENERALI”), valamint az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.; cégjegyzékszám: 01-10-043228; adószáma: 12185960-4-44) számára. A biztosítási szerződésekkel kapcsolatban a GENERALI és az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. minősülnek adatkezelőknek. Az általuk végzett adatkezelésben pedig a ROAR adatfeldolgozóként vesz részt. Ezzel együtt a szerződéskötési partner megtalálása és a szerződés előkészítésének megkezdése előtt, az Ügyfél igényeinek felmérésével, kérdései megválaszolásával kapcsolatban a ROAR – az Ügyfél hozzájárulása alapján – maga is végez adatkezelési tevékenységet.

1.1. A ROAR adatkezelése

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az egyes biztosítási termékek ismertetése, ajánlása, Ügyfél igényeinek felmérése, kérdéseinek megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja:

– az Ügyfél előzetes hozzájárulása, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a vonatkozó biztosítási szerződés megkötéséig, ennek hiányában a hozzájárulás visszavonásáig tart. A szerződéskötést követően a ROAR a szerződéssel kapcsolatos adatkezelés kizárólag adatfeldolgozóként vesz részt.

Címzettek:

A ROAR szervezetén belül a személyes adatokhoz a mindenkori főállású munkavállalók férnek hozzá.

A ROAR az Ügyfelek megkeresését a tanácsadó partnerek útján végzi, akik ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozóknak minősülnek.

Az Ügyfél személyes és egyéb adatait a ROAR a mindenkori tevékenyégére, a mindenkor nyújtott és/vagy közvetített szolgáltatásokra, lehetőségekre irányuló kérdések megválaszolása, a szerződéses igények lehető legteljesebb felmérése, kielégítése, valamint a felmerülő szakmai és adminisztrációs problémák operatív megoldása, kezelése érdekében már a biztosítási szerződés megkötését megelőzően a ROAR-ral biztosításközvetítésre irányuló jogviszonyban álló GENERALI és az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. számárais – ezen jogviszonyuk hatálya alatt – megismerhetővé teszi.

1.2. A ROAR mint adatfeldolgozó

A ROAR függő közvetítőként, mint adatfeldolgozó, is részt vesz a GENERALI, valamint az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. által, a közöttük és az Ügyfél között létrejött szerződés előkészítése és teljesítése érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] végzett adatkezelésben. Amennyiben a GENERALI vagy az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. számára a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.”) kötelező ügyfél-azonosítást ír elő (így különösen életbiztosítások kötése esetén), ennek lebonyolításában szintén közreműködik a ROAR [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]. A Pmt. alapján kötelező adatkezelés esetén a személyes adatokat a ROAR – a vonatkozó adatkezelő megbízása alapján – a Pmt-ben előírt 8 évig őrzi meg.

A vonatkozó adatkezelő jogos érdeke alapján [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja] a ROAR a közvetítésével létrejött biztosítási szerződések esetén az ezekkel kapcsolatos személyes adatokat a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében megőrzi. Az igényérvényesítés szempontjából a Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános elévülési idő, illetve a mindenkor hatályos magyar jog szerinti időtartamok az irányadóak.

A GENERALI adatkezelési tájékoztatója a GENERALI honlapján érhető el: https://www.generali.hu/. A GENERALI által végzett adatkezelés jogszerűségért a GENERALI tartozik felelősséggel.

Az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://eub.hu/adatvedelem.pdf. Az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. által végzett adatkezelés jogszerűségért az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. tartozik felelősséggel.

Mind a GENERALI, mind az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. a Generali Csoporthoz tartozik.

A ROAR által végzett tevékenység:

Biztosításközvetítési tevékenység esetén a biztosítási szerződések megkötésének elősegítése, az egyes biztosítási termékek ismertetése, ajánlása, az ezzel kapcsolatos felvilágosítás, a biztosítási szerződések létrejöttével, nyilvántartásával, és a szerződések lebonyolításában és a teljesítésben történő közreműködés, az Ügyfél személyének és szerződéses adatainak a szükségszerű azonosíthatósága, az Ügyfél által megadott személyes és egyéb adatok lehetséges vagy szükségszerű ellenőrzése, pótlása, kiegészítése, módosítása, ezzel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítése.

A ROAR a szerződést kötő Ügyfelek személyes adatait a hatékony és átlátható ügyfél-kiszolgálás érdekében a Jade-Szoft Kft. által biztosított Brokka ügyviteli rendszerben tárolja. A Jade-Szoft Kft. ennek megfelelően szintén adatfeldolgozónak minősül.

Az adatszolgáltatás elmaradása ezen szolgáltatás nyújtásának akadálya.

2. Pénzügyi-, pénztári-, pénzpiaci-, tőkepiaci-, befektetési termék, szolgáltatás közvetítése

A ROAR függő közvetítőként pénzügyi-, pénztári-, pénzpiaci-, tőkepiaci-, befektetési termék, szolgáltatás közvetítését végzi a Generali Alapkezelő Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; cégjegyzékszám: 01-10-041305; adószáma: 10308024-4-44) számára. A megkötött szerződésekkel kapcsolatban a Generali Alapkezelő Zrt. minősül adatkezelőknek. Az általa végzett adatkezelésben pedig a ROAR adatfeldolgozóként vesz részt. Ezzel együtt a szerződéskötési partner megtalálása és a szerződés előkészítésének megkezdése előtt, az Ügyfél igényeinek felmérésével, kérdései megválaszolásával kapcsolatban a ROAR – az Ügyfél hozzájárulása alapján – maga is végez adatkezelési tevékenységet.

2.1 A ROAR adatkezelése

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az egyes pénzügyi-, pénztári-, pénzpiaci-, tőkepiaci-, befektetési termékek, szolgáltatások ismertetése, ajánlása, Ügyfél igényeinek felmérése, kérdéseinek megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja:

– az Ügyfél előzetes hozzájárulása, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a vonatkozó szerződés megkötéséig, ennek hiányában a hozzájárulás visszavonásáig tart. A szerződéskötést követően a ROAR a szerződéssel kapcsolatos adatkezelés kizárólag adatfeldolgozóként vesz részt.

Címzettek:

A ROAR szervezetén belül a személyes adatokhoz a mindenkori főállású munkavállalók férnek hozzá.

A ROAR az Ügyfelek megkeresését a tanácsadó partnerei útján végzi, akik ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozóknak minősülnek.

Az Ügyfél személyes és egyéb adatait a ROAR a mindenkori tevékenyégére, a mindenkor nyújtott és/vagy közvetített szolgáltatásokra, lehetőségekre irányuló kérdések megválaszolása, a szerződéses igények lehető legteljesebb felmérése, kielégítése, valamint a felmerülő szakmai és adminisztrációs problémák operatív megoldása, kezelése érdekében már a szerződés megkötését megelőzően a ROAR-ral pénzügyi-, pénztári-, pénzpiaci-, tőkepiaci-, befektetési termékek, szolgáltatásokközvetítésre irányuló jogviszonyban álló Generali Alapkezelő Zrt. számárais – ezen jogviszonyuk hatálya alatt – megismerhetővéteszi.

A ROAR mint adatfeldolgozó

A ROAR függő közvetítőként, mint adatfeldolgozó, is részt vesz a Generali Alapkezelő Zrt. által, a Generali Alapkezelő Zrt. és az Ügyfél között létrejött szerződés előkészítése és teljesítése érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] végzett adatkezelésben. Amennyiben a Generali Alapkezelő Zrt. számára a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.”) kötelező ügyfél-azonosítást ír elő, ennek lebonyolításában szintén a ROAR működik közre [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]. A Pmt. alapján kötelező adatkezelés esetén a személyes adatokat a ROAR – a vonatkozó adatkezelő megbízása alapján – a Pmt-ben előírt 8 évig őrzi meg.

A vonatkozó adatkezelő jogos érdeke alapján [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja] a ROAR a közvetítésével létrejött szerződések esetén az ezekkel kapcsolatos személyes adatokat a szerződésből eredő jogviszonnyal kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében megőrzi. Az igényérvényesítés szempontjából a Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános elévülési idő, illetve a mindenkor hatályos magyar jog szerinti időtartamok az irányadóak.

A Generali Alapkezelő Zrt. adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:https://alapkezelo.hu/download.php?id=849. Az adatkezelés jogszerűségért a Generali Alapkezelő Zrt. tartozik felelősséggel.

A Generali Alapkezelő Zrt. a Generali Csoporthoz tartozik.

A ROAR által végzett tevékenység:

Pénzügyi-, pénztári-, pénzpiaci-, tőkepiaci-, befektetési termék, szolgáltatás közvetítése esetén a szerződés megkötésének elősegítése, az ügyféligények felmérése, a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződés nyilvántartása, az Ügyfél személyének és szerződéses adatainak a szükségszerű azonosíthatósága, az Ügyfél által megadott személyes és egyéb adatok lehetséges vagy szükségszerű ellenőrzése, pótlása, kiegészítése, módosítása, ezzel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítése.

A ROAR a szerződést kötő Ügyfelek személyes adatait a hatékony és átlátható ügyfél-kiszolgálás érdekében a Jade-Szoft Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Petőfi utca 8.) által biztosított Brokka ügyviteli rendszerben tárolja. A Jade-Szoft Kft. ennek megfelelően szintén adatfeldolgozónak minősül.

Az adatszolgáltatás elmaradása ezen szolgáltatás nyújtásának akadálya.

3. Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, tanácsadás

A ROAR saját és mindenkori partnerei tevékenyégét, aktuális szolgáltatásait, termékeit, ajánlatait ismertető (reklám és marketing célú) és/vagy az Ügyfél lehetséges ügyféligényét felmérő közvetlen megkereséseket küld az ehhez hozzájáruló Ügyfelek részére az Ügyfelek által a ROAR honlapján található űrlapon megadott adatok alapján.Az Ügyfeleknek ezen túl a ROAR tanácsot, segítséget nyújt az általuk megjelölt kérdésekben, bemutatja a mindenkori lehetséges konkrét piaci alternatívákat és szerződéskötési lehetőségeket a II.1.2. pontokba nem tartozó esetekben is. A ROAR az Ügyfelekkel a kapcsolatot tanácsadói útján veszi fel.

Az űrlapon kötelezően megadandó adatok az Ügyféllel való kapcsolattartást, illetve a helyileg az Ügyfélhez legközelebb lévő tanácsadó megtalálását szolgálják.

A ROAR mindenkori partnerei alatt az alábbi cégeket kell érteni:

 • Generali Biztosító Zrt.;
 • Fundamenta-Lakáskassza Zrt.;
 • CIB Bank Zrt.;
 • EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. és
 • Generali Alapkezelő Zrt.

A ROAR közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladás ösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.

Az adatszolgáltatás elmaradása ezen szolgáltatás nyújtásának akadálya.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Ügyfelek számára az őket érdeklő kérdésekben ajánlatok, tájékoztatók küldése, szerződéskötési lehetőségek bemutatása, Ügyfelek igényeinek felmérése későbbi szerződéskötés érdekében.

Az adatkezelés jogalapja:

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Ügyfél előzetes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A ROAR közvetlen üzletszerzési céllal az Ügyfél által megadott személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az Ügyfélnek bármikor, indokolás nélkül, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken ingyenesen lehetősége van.

Címzettek:

A ROAR szervezetén belül a személyes adatokhoz a mindenkori főállású munkavállalók férnek hozzá.

A ROAR az Ügyfeleket tanácsadó partnerei útján keresi meg, akik ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozóknak minősülnek.

4. Honlapon, Facebookon és Instagramon történő adatkezelés

4.1 Honlap

Társaságunknak a helloroar.hu honlapján ún „cookie”-kat (sütiket) használ. Ezek HTTP- és Flashcookie-k, amelyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg, pl. hogy mely weboldalak lettek megtekintve. A honlapon használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

Honlapunk az alábbi cookie-kat használja:

A süti neveA süti típusaA süti céljaLejárati idő
„VISITOR_INFO1_LIVE”marketing célú süti  Ez egy YouTube által beállított cookie, amely a sávszélességet méri azzal a céllal, hogy meghatározhassa, hogy az új vagy régi lejátszási felület megfelelő-e a látogatónak.  a látogatástól számított 5 hónap
„YSC”teljesítmény-sütiEz egy YouTube által beállított cookie, amely a honlapra beillesztett YouTube videóra vonatkozó nézettségi adatokat követi nyomon.  a munkamenet végéig
„GPS”statisztikai célú sütiEz egy YouTube által beállított cookie, amely a honlapra beillesztett YouTube videóra vonatkozóan a nézők elhelyezkedését követi nyomon földrajzi statisztikák felállítása érdekében.  a látogatástól számított 30 perc
„_ga”  statisztikai célú sütiEz egy Google Analitycs által beállított cookie, amely a honlap forgalmának nyomon követésére szolgál.  a látogatástól számított 2 év
„_gid”  statisztikai célú sütiEz egy Google Analitycs által beállított cookie, amely arra vonatkozóan tárol adatokat, hogy az egyes felhasználók miként használják a honlapot.  a látogatástól számított 24 óra
„_gat_UA-102741661-1”  teljesítmény-sütiEz egy Google Analitycs által beállított cookie, amelya kérési arány visszaszorításával a nagy látogatottságú oldalakon a Google által rögzített adatok mérséklését szolgálja.  a látogatástól számított 1 perc
„IDE”  marketing célú süti  Ez egy Google Double Click által beállított cookie, amely arra szolgál, hogy a honlap látogatói számára releváns hirdetéseket jelenítsen meg.  a látogatástól számított 1 év
„_fbp”  marketing célú sütiEz egy Facebook által beállított cookie, amely arra szolgál, hogy a honlap látogatását követően a Facebookon vagy más a Facebook Inc. által üzemeltetett közösségi oldalon a Facebook a honlap látogatói számára releváns hirdetéseket jeleníthessen meg.  a látogatástól számított 2 hónap
„fr”marketing célú sütiEz egy Facebook által beállított cookie, amely a honlap látogatóinak a honlapon tanúsított magatartását követi nyomon annak érdekében, hogy a Facebook a honlap látogatói számára releváns hirdetések jeleníthessen meg, és ezen hirdetésekkel kapcsolatos forgalmat nyomon követhesse, a hirdetéseket fejleszthesse.a látogatástól számított 2 hónap

A böngészőben lehetőség van megtiltani a cookie-k tárolását.

Ezen beállításokról az alábbi linkeken található bővebb tájékoztatatás:

A Google és a YouTube üzemeltetéséért Európában a Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) felel.

A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. A Google Analytics Szolgáltatási Feltételekről bővebben itt olvashat: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

A Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveiről bővebben itt olvashat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A YouTube tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A harmadik országokba történő adattovábbítás a Google által alkalmazott általános szerződési feltételek alapján lehetséges, amelyről bővebben itt olvashat: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=hu

A Facebook tevékenységéről bővebben jelen tájékoztató 4.2. pontjában, valamint itt tájékozódhat: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Az adatkezelés célja:

A cookie-kban tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése, a ROAR honlapjának biztonságos és rendeltetésszerű működtetése, ideértve különösen a honlap védelmét külső támadásokkal szemben, valamint az adatvesztés megakadályozását, továbbá a ROAR honlapján személyre szabott hirdetések megjelenítése a felhasználók számára.

Az adatkezelés jogalapja:

– a ROAR-nak a honlap biztonságos és rendeltetésszerű működésének biztosításához fűződő jogos érdeke, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a marketing célú adatkezeléssel kapcsolatban pedig a felhasználók hozzájárulása, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az adatkezelés időtartama:

A ROAR az egyes sütiknél jelzett időtartamig kezeli a sütik által gyűjtött adatokat.

Címzettek:

A ROAR szervezetén belül a személyes adatokhoz a főállású munkavállalók férnek hozzá.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a ROAR honlapfejlesztők szolgáltatásait is igénybe veszi.Az adatfeldolgozók teljes listája az Adatkezelőtől igényelhető.

4.2 Facebook

Társaságunk a https://www.facebook.com/ közösségi oldalon Facebook oldalt is fenntart a https://www.facebook.com/helloroar elérhetőség alatt (a továbbiakban: „Facebook Oldal”). A Facebook Oldal üzemeltetéséről a Tricky Communications Kft., mint adatfeldolgozó, gondoskodik.

A Facebook Oldal tekintetében Társaságunk közös adatkezelőnek minősül a Facebook üzemeltetőjével. A Facebook üzemeltetéséért Európában a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) felelős. A közös adatkezelésre a Facebook által alkalmazott adatkezelői függelék alapján kerül sor, amit itt lehet elérni: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Ez a megállapodás meghatározza a közös adatkezelésre tekintettel a GDPR szerint teljesítendő kötelezettségekkel kapcsolatos megfelelő felelősségi köröket.

A Facebook Oldalon keresztül Ön üzenetet, hozzászólást, véleményt küldhet részünkre. A kapcsolatfelvételre a 6. pont rendelkezései irányadóak, minden más pedig a https://www.facebook.com/ általános működése szerinti, nyilvános felületen zajlik. Az Ön által elküldött véleményekkel kapcsolatban adatkezelésünk célja a szolgáltatásainknak az azokat igénybe vevő Ügyfelek oldaláról történő bemutatása.

Ön a Facebook Oldalon közzétett hirdetéseinkkel kapcsolatban kérhet személyre szabott ajánlatot is a neve, e-mail címe, telefonszáma és irányítószáma megadásával. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az 1-3. pontok rendelkezései irányadóak.

A Facebookon történő adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információt a https://www.facebook.com/ adatkezelési szabályzatában talál: https://www.facebook.com/about/privacy/.

A fentieken túl a Társaságunk alkalmazza a https://www.facebook.com/ hirdetési funkcióit is – ezzel kapcsolatban adatkezelés nem valósul meg.

4.3 Instagram

Társaságunk a https://www.instagram.com/ közösségi oldalon Instagram oldalt is fenntart a https://www.instagram.com/helloroar/ elérhetőség alatt (a továbbiakban: „Instagram Oldal”). Az Instagram Oldal üzemeltetéséről a Tricky Communications Kft., mint adatfeldolgozó, gondoskodik.

Az Instagram oldalunkon történő adatkezelésre is a Facebook oldalra vonatkozó rendelkezések (4.2. pont) irányadóak tekintettel arra, hogy az Instagram a Facebook-termékek egyike.

Az Instagram Oldalon keresztül Ön üzenetet, hozzászólást küldhet részünkre. A kapcsolatfelvételre a 6. pont rendelkezései irányadóak, minden más pedig a https://www.instagram.com/ általános működése szerinti, nyilvános felületen zajlik.

Az Instagramon történő adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információt a https://www.instagram.com/ adatkezelési szabályzatában talál: https://help.instagram.com/519522125107875.

5. Munkaszervezeti és/vagy értékesítési partnerhálózat fejlesztésével, szervezésével és működtetésével összefüggő (HR) célú adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A ROAR munkaszervezeti és/vagy értékesítési partnerhálózat fejlesztésével, szervezésével és működtetésével összefüggő (HR) céllal lehetőséget biztosít a honlapján keresztül önéletrajz elküldésére. Ehhez a jelentkezőnek szükséges megadnia a nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá irányítószámát.

A ROAR ezen adatkezelésének célja az aktuális vagy esetleges, jövőbeli betöltendő állás betöltése, partnerhálózat bővítése, az ilyen pozíciókra jelentkezők szakmai és emberi jellemzőinek, iskolai végzettségeinek, szakmai tapasztalatainak megismerése annak érdekében, hogy az adott pozícióra legalkalmasabb jelentkező kerüljön kiválasztásra.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Ügyfél pályázata érvénytelennek minősülhet.

Az adatkezelés jogalapja:

– a jelentkezőnek a honlapon megadott előzetes hozzájárulása, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,

– a ROAR jogos érdeke, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: a hirdetésekkel, kiválasztással, foglalkoztatási, megbízási, vállalkozási jogviszony létrejöttének elmaradásával, stb. összefüggő, esetleges megalapozatlan igények elhárításához fűződő jogos érdek,

– foglalkoztatási, megbízási vagy vállalkozási jogviszony létrejötte esetén, a vonatkozó szerződés előkészítése érdekében az Ügyfél kérésére történő lépések megtételének szükségessége, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Az adatkezelés időtartama:

A ROAR főszabály szerint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a megadott személyes adatokat. Ugyanakkor a ROAR fenntartja magának a jogot, hogy értékesítési szervezetének fejlesztésével, működtetésével összefüggő hirdetésekre, felhívásokra jelentkezők által megadott adatokat (ideértve a rendelkezésére bocsátott önéletrajzokat, egyéb dokumentumokat, a kiválasztási folyamat során keletkezett dokumentumokat, teszteket, a hirdetésekkel, a kiválasztási folyamattal, továbbá a foglalkoztatási, megbízási vagy vállalkozási jogviszony létrejöttének az elmaradásával kapcsolatos, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, legfeljebb a magyar polgári jog szabályai szerinti általánoselévülési időelteltéig (5 évig) megőrizze (munkaviszony esetében az elévülés 3 év).

Amennyiben a foglalkoztatási, megbízási vagy vállalkozási jogviszony létrejön, úgy az adatok, dokumentumok kezelésére az adott jogviszonyra vonatkozó szerződéses és jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Címzettek:

A ROAR megbízásából a HR és egyéb foglalkoztatási, közvetítői, számviteli és adózással összefüggő adminisztrációját, esetenként a munkavállalók, egyéb közreműködők kiválasztási és beléptetési folyamatát cégcsoporti megbízás alapján (SLA) a GENERALI végzi, melynek érdekében a ROAR a jogviszonyt létesíteni kívánó, illetve jogviszonyban lévő munkavállalók, egyéb közreműködők ehhez szükséges személyi adatait kizárólag ezen feladatok elvégzése érdekében és idejére a GENERALI részére, mint adatfeldolgozó részére átadja.

A fentieken túl – a jelentkező adattovábbításra vonatkozó, előzetes hozzájárulása alapján – a ROAR továbbíthatja az Ügyfél személyes adatait a GENERALI részére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél jobban beleillik a GENERALI hálózatába.

6. Ügyfél általi egyszeri kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja:

Az Ügyfél lehetősége van a ROAR-ral e-mail, Facebook üzenet, Instagram üzenet és postai levél útján is felvenni a kapcsolatot.

A megkeresés/kapcsolatfelvétel az Ügyfél által megadott elérhetőségek közül – a megkeresés céljaalapján – a ROAR által szabadon választott formá(k)ban történhet.

A ROAR ezen adatkezelésének célja kapcsolattartás az Ügyféllel az Ügyfél által kezdeményezett kapcsolatfelvétellel összefüggésben.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a ROAR az Ügyféllel nem tudja felvenni a kapcsolatot, esetleges kérdését nem tudja megválaszolni.

Az adatkezelés jogalapja:

– az Ügyfél megadott előzetes hozzájárulása, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagy

– ha a kapcsolatfelvétel a későbbi szerződéskötést szolgálja, a szerződés megkötését megelőzően az Ügyfél kérésére történő lépések megtételének szükségessége, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Az adatkezelés időtartama:

A ROAR az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Szerződéskötés esetén az adatkezelésre az 1-2. pontokban foglaltak irányadóak, míg nem egyszeri, hanem tanácsadásra, konkrét igényfelmérésre irányuló megkeresés esetén a 3. pontban foglaltak irányadóak.

Címzettek:

A ROAR szervezetén belül a személyes adatokhoz a mindenkori főállású munkavállalók férnek hozzá.

Továbbá egyes kérdések megválaszolása érdekében a ROAR bevonhatja az adatkezelésbe a tanácsadó partnereket is, akik ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozóknak minősülnek.

7. További adatkezelések

A ROAR a fenti célok mellett további eseti célokat is meghatározhat az adatbekérés előtt (pl. promóciós játékok feltételei). Amennyiben a ROAR valamely adatbekéréshez külön adatkezelési tájékoztatót tesz közzé, úgy annak szabályai irányadóak az adott adatkezelés tekintetében, azzal, hogy a külön eseti tájékoztatóban nem endezett kérdésekben a jelen tájékoztató rendelkezései alkalmazandóak.Az eseti tájékoztató és a jelen tájékoztató közötti esetleges eltérés esetén, az eseti tájékoztató irányadó.

III. ÜGYFELEK (ÉRINTETTEK) ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Ügyfelet a ROAR által végzett adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

A ROAR az Ügyfél kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

 • arról, hogy személyes adatainak kezelése a ROAR-nál folyamatban van-e;
 • az adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
 • az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;
 • az Ügyfél kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
 • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a ROAR a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az Ügyfél jogairól;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

b) Helyesbítéshez való jog:

A ROAR az Ügyfél kérésére helyesbíti az Ügyfélre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

A ROAR minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfél kérésére a ROAR tájékoztatja őt ezen címzettekről.

c) Törléshez való jog:

Az Ügyfél kérésére a ROAR törli az Ügyféle vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat a ROAR jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat a ROAR-ra alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A ROAR minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfél kérésére a ROAR tájékoztatja őt ezen címzettekről.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ügyfél kérésére a ROAR korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a ROAR ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a ROAR-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Ügyfél minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfél kérésére a ROAR tájékoztatja őt ezen címzettekről.

e) Adathordozhatósághoz való jog:

A ROAR az Ügyfél kérésére a rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozó, a ROAR által kezelt személyes adatokat. A ROAR továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az Ügyfél egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt a ROAR akadályozná.

f) Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az adatkezelés az Ügyfél előzetes, önkéntes hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], a megadott hozzájárulását az Ügyfél bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

g) Tiltakozáshoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tehát a ROAR jogos érdeke, az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Ebben az esetben a ROAR a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

h) Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben az Ügyfél úgy véli, hogy a ROAR az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím:  1363 Budapest, Pf. 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1410; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A ROAR vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Az Ügyfél a fenti jogaival bármikor, költségmentesen élhet a ROAR fenti elérhetőségein. Arra az esetre, ha az Ügyféltől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, a ROAR fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

A ROAR az Ügyfél kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az Ügyfelet. A kérelem megtagadásáról a ROAR szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az Ügyfelet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Ügyfél ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

A ROAR az Ügyfél kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az Ügyfél postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, a ROAR a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Ügyfél kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az Ügyfél személyazonosságát igazolta.

Azon adatkezelésekkel kapcsolatban, amelyekben adatfeldolgozóként vesz részt, a ROAR az Ügyfél kérelmét késedelem nélkül továbbítja a megfelelő adatkezelőnek. Az ilyen kérelmek teljesítéséért az adatkezelő felel.

Utoljára frissítve: 2021. február 25.

ROAR Kft.

Régebbi adatkezelési tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató 2020. május 25.

Back to the top